UA

RU

Публічна оферта про укладання Договору про надання послуг

Центр гіпнозу та психотерапії в особі ФОП Мамітько Віталій Андрійович (далі – “Виконавець”), що зареєстрований та діє відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі – Договір) на нижчевказаних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Послуги — набір консультаційних послуг, які надає Виконавець у порядку та на умовах, визначених цим Договором та Програмами Курсів, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Сайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою gipnoz.kiev.ua, яка є офіційним джерелом інформування Користувачів про Виконавця та послуги, що їм надаються.

1.4. Акцепт — повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти цього Договору та Програми відповідного Курсу або інших послуг.

1.5. Користувач — фізична особа, яка досягла 18-річного віку та здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, та сплатила вартість Послуг.

1.6. Сторони — Виконавець та Користувач.

1.7. Курс (тренінг) — виражений у формі лекції (майстер-клас, тренінг) або аудіовізуального твору (вебінар або онлайн-тренінг), комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації на задану тему з метою надання йому можливості для формування певного уявлення про предмет, а також вироблення певних навичок у досліджуваній сфері діяльності.

1.8. Програма Курсу — детальні умови надання конкретної Послуги, що включають, у тому числі, але не виключно, такі умови:

1.8.1. Назва, предмет та зміст Курсу, імена тренерів;

1.8.2. Кількість годин та/або розклад (графік) Курсу;

1.8.3. Вартість курсу.

1.8.4. Порядок оплати тощо

1.9. Відтворення (завантаження) – така форма доступу Користувача до Курсу, при якому здійснюється створення копії Курсу в електронній (цифровій) формі зі збереженням у пам'яті Пристроїв Користувача або без.

1.10. Пристрій означає електронну обчислювальну машину (ЕОМ) та/або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати обробку та відтворення звуку і зображення, як стаціонарний, так і переносний (включаючи, але, не обмежуючись ними: мобільні телефони, смартфони, КПК, та ін.), який має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.

2. Предмет договору.

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві консультаційні послуги у сфері психології, а саме психологічну консультацію та/або організацію проходження Користувачем Курсу навчання (тренінгу) або майстер-класу (далі — “Курс”) на платній основі, відповідно до умов цього Договору , а Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю вартість курсу, який він купує.

2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст (назви тем, формат, кількість навчальних годин або графік занять тощо) Курсу навчання (тренінгу) погоджується Сторонами у Програмі курсу навчання (тренінгу), що розміщується на Сайті Виконавця.

2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує жодних фінансових чи інших результатів застосування Користувачем Курсів, придбаних у Виконавця у своїй діяльності.

2.5. Жодні претензії щодо результативності застосування Користувачем, отриманих в результаті прослуховування/перегляду Курсів, знань та навичок, не можуть бути пред'явлені Виконавцю. Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань та навичок, повністю лежить на Користувачу.

3. Умови надання послуг.

3.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді лекції (майстер-клас, семінар або тренінг) або у формі дистанційного відтворення Курсу на Пристрої Користувача (запису або прямої трансляції), відповідно до навчального плану та розкладу (графіка) занять, розроблених Виконавцем та які містяться у Програмі Курсу, розміщеної у відповідному розділі Сайту Виконавця.

3.2. Термін (графік) навчання визначається відповідно до Програми Курсу.

3.3. Акцептом цього Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості відповідного Курсу та означає повне та беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору та прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.4. З моменту отримання коштів Виконавцем, справжня оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.

3.5. Порядок акцепту:

3.5.1. Користувач обирає Курс на сайті Виконавця та знайомиться з умовами оплати.

3.5.2. Після вибору необхідного Курсу (-ів) Користувач оформляє заявку на консультацію або одразу здійснює оплату.

3.5.3. Якщо Курс надається у дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), то перед початком такого Курсу Користувач отримує посилання для доступу до цього Курсу, яке буде надіслано на електронну адресу, вказану Користувачем при покупці Курсу.

3.5.5. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.

3.5.6. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем усієї інформації та виконання всієї програми, передбачених у відповідній Програмі Курсу.

4. Права та обов'язки Виконавця:

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

4.1.2. Отримати за послуги, що надаються, оплату у розмірах та строках, передбачених цим Договором та відповідною Програмою Курсу.

4.1.3. Скасувати, переривати або переносити будь-які Курси, змінювати їх матеріали, значення та вагу будь-якого завдання, тесту чи іспиту.

4.1.4. Публікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем у процесі проходження Курсу, без будь-яких обмежень чи компенсації з боку Користувача.

4.2. Виконавець зобов'язується:

4.2.1. Надавати Користувачеві консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми Курсу.

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості та змісту, про права та обов'язки Користувача при отриманні послуг.

4.2.3. Розробити навчальний план, організувати проведення занять;

4.2.4. За потреби забезпечити Користувача навчально-методичними матеріалами та літературою.

5. Права та обов'язки Користувача.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати послуги належної якості відповідно до Програми курсу.

5.1.2. За умови успішного проходження курсу навчання отримати Сертифікат про його закінчення.

5.2. Користувач зобов'язується:

5.2.1. Добросовісно навчатися за програмою, відвідувати теоретичні та практичні заняття, не пропускати їх без поважних причин.

5.2.2. Виконувати домашні завдання в рамках проходження Курсу, відповідно до вказівок Виконавця та/або його представників, та у строки, вказані ними.

5.2.3. Вчасно вносити плату за Послуги у розмірах та у строки, встановлені цим Договором та Програмою Курсу.

5.2.4. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору щодо організації надання Послуг.

5.2.5. Утриматися від дій, які:

5.2.5.1. можуть перешкодити іншим Користувачам, запрошеним особам або лекторам брати участь у Курсі та отримувати інформацію у процесі проведення Курсу.

5.2.5.2. можуть призвести до пошкодження майна інших користувачів, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників або користувачів приміщення, в якому проводиться Курс.

5.2.5.3. порушують громадський порядок, у тому числі кривдять присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів та/або гучних розмов, створення шуму за допомогою пристроїв тощо.

5.2.5.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або лекторів, у тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, що має публічний характер.

5.2.5.5. виявляються у використанні аудіо- або відеоапаратури з метою копіювання матеріалів Курсу або без.

5.2.6. Якщо це передбачено Програмою Курсу — скласти підсумковий внутрішній тест (іспит).

6. Вартість послуг та порядок оплати.

6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачеві за цим Договором, становить загальну суму оплачених Користувачем Курсів/Консультацій.

6.2. Вартість конкретного Курсу визначається Виконавцем у Програмі Курсу, що розміщується на Сайті Виконавця або повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.

6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті або шляхом готівкової оплати.

6.4. Користувач зобов'язується оплатити Послуги (Консультацію, Курс…) протягом 24 годин після попереднього запису.

6.5. Якщо до дня початку надання Послуг (Курсу, Консультації…) 7 і менше календарних днів, не враховуючи день початку надання Послуг, то Користувач оплачує повну вартість (100%) Послуг.

6.6. Якщо до дня початку надання Послуг (Курсу, Консультації…) більше 7 календарних днів, не враховуючи день початку надання Послуг, то Користувач може сплатити повну вартість (100%) Послуг або половину (50%) вартості Послуг.

6.7. Якщо Користувач сплатив половину (50%) вартості Послуг (Курсу, Консультації…), то другу половину (50%) вартості Послуг користувач доплачує не менше ніж за 7 календарних днів до дня початку надання Послуг, не враховуючи день початку надання Послуг.

6.8. Якщо користувач не виконав п. 6.7. то Виконавець має право не надавати Користувачеві Послуги (не проводити Курс, Консультацію…) через відсутність повної оплати вартості Послуг, передоплата у розмірі половини (50%) вартості Послуг у цьому випадку не повертається Виконавцем.

7. Правила скасування, перенесення та повернення грошей.

7.1. Якщо Користувач хоче перенести або скасувати отримання Послуг та повернути гроші, він зобов'язується повідомити Виконавця про це письмово, інакше приводів для перенесення або скасування Послуг та/або повернення грошей немає.

7.2. Якщо Користувач повідомляє про скасування Послуг (Курсу, Консультацій, Єдиноразової консультації…) та хоче повернути гроші більш ніж за 7 календарних днів до початку надання Послуг, не враховуючи день початку надання Послуг, і при цьому Користувач виконав пункти 6.6. та/або 6.7., то Виконавець повертає половину (50%) від повної вартості скасованих Послуг, за вирахуванням банківських та інших витрат понесених Виконавцем, якщо такі є.

7.3. Якщо Користувач повідомляє про скасування Послуг (Курсу, Консультацій, Єдиноразової консультації…) і хоче повернути гроші за 7 і менше календарних днів до початку надання Послуг, не враховуючи день початку надання Послуг, то такі Послуги вважаються отриманими Користувачем у повному обсязі, оплата за них стягується в повному розмірі (100%) і Виконавець не повертає гроші користувачеві.

7.4. Якщо Користувач оплатив Послуги (Консультацію, Курс, Програму, Навчання, індивідуальну консультацію), але не прийшов на неї особисто, не вийшов на зв'язок, не прослухав її онлайн в обумовлений термін, запізнився або почав отримувати Послугу, але потім вирішив відмовитися, то такі Послуги вважаються отриманими Користувачем у повному обсязі.

7.5. Послуга Консультація (Сеанс психотерапії, Сеанс гіпнотерапії) може бути перенесена Користувачем один раз, не менше ніж за 24 години до її початку, не більше ніж на 28 календарних днів від початкової дати.

7.6. Послуга Курс 4 сеансу (психотерапії/гіпнотерапії) передбачає одне перенесення одного Сеансу з Курсу не менше ніж за 24 години до початку Сеансу.

7.7. Послуга Курс 8 сеансів (психотерапії / гіпнотерапії) передбачає одне перенесення двох сеансів з курсу не менше ніж за 24 години до початку сеансу.

7.8. Послуга Курс 16 сеансів (психотерапії) передбачає одне перенесення трьох сеансів з курсу не менше ніж за 24 години до початку сеансу.

7.9. Послуга Курс 3+3 сеанси передбачає одне перенесення одного сеансу з курсу не менше ніж за 24 години до початку сеансу.

7.10. Послуга Курс 7+7 сеансів передбачає одне перенесення трьох сеансів з курсу не менше ніж за 24 години до початку сеансу.

7.11. Приводи для повернення грошей Користувачеві за отримані Послуги (консультацію, курс, програму, навчання) відсутні.

7.12. Якщо Користувач переносив будь-які Послуги, то на ці Послуги, які були перенесені, пункт 7.2. не поширюється.

8. Відповідальність Сторін.

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Послуги Виконавця та всі пов'язані матеріали надаються «як є», без явних гарантій. Виконавець не надає жодних гарантій, у тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей та непорушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають із ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов'язаної з доступом Користувача до Послуг та пов'язаних матеріалів, а також з їх використанням. Користувач погоджується з тим, що здійснює доступ до Послуг та пов'язаних матеріалів та використовує їх на власний ризик.

8.3. У максимально дозволених законодавством України межах Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні або прямі збитки, прямо чи опосередковано упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язані а) з доступом Користувача до Послуг та їх використання або неможливість такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, у тому числі ганебною, образливою або незаконною, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. За жодних обставин сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: п'ятдесяти гривень або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх двох місяців.

8.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в цих умовах, відображають розумний та справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

8.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду впродовж строку позовної давності у розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, інакше така підстава вважається недійсною.

8.6. Користувач погоджується з тим, що у разі недотримання Користувачем п. 5.2.3 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату своєчасно, Виконавець має право не лише призупинити надання послуг та доступ до Курсу до моменту здійснення оплати, але й припинити цей Договір на підставі п. 10.1.3 цього Договору.

8.7. У разі порушення Користувачем п. 13.1 цього Договору та використання матеріалів курсу не в особистих цілях, розповсюдження матеріалів Курсу у будь-який спосіб та незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати користувачеві доступ до Курсу та/або сайту, без повернення сплачених Користувачем за Курс грошових коштів.

9. Форс-мажор.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

9.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

9.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону та надати документи, що підтверджують Форс-мажор.

9.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цього Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

9.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше ніж 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

10. Припинення Договору.

10.1. Дія цього Договору припиняється:

10.1.1. За згодою сторін;

10.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливе у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені цим Договором, та будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договіру.

10.1.3. У разі порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 13.1 цього Договору.

10.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

10.2. Дія договору припиняється у разі відмови всієї групи від проходження Курсу, разом з якою Користувач проходить цей Курс.

11. Обробка персональних даних.

11.1. Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти, і т.д.) у базі персональних даних Виконавця “Клієнти”, у тому числі на збір, реєстрацію, включення до бази даних, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, розповсюдження (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах і лише з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивній причині збору відповідних даних.

11.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мету обробки та збору персональних даних.

12. Термін дії Оферти.

12.1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

12.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту будь-якої миті на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначено безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

13. Інтелектуальна власність.

13.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну, непередавану та відзивну ліцензію на використання Послуг та будь-яких матеріалів або інформації, отриманих у процесі Курсу або на Сайті. Матеріали та будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувач можна використовувати лише для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання з іншою метою.

13.2. Користувач погоджується створити та використовувати лише один обліковий запис і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.

13.3. Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на послуги або матеріали, що використовуються.

13.4. Разом з матеріалами, створюваними в процесі проходження Курсу, Користувач надає Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову, субліцензовану, невідкличну, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміну, публічне розповсюдження та відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних робіт та використання в інших цілях.

13.5. Зазначена у п. 13.4 цього Договору ліцензія надає Виконавцю право надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які надалі купуватимуть Послуги Виконавця. Ця умова не обмежує інших прав Виконавця на матеріали Користувача, наприклад, за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, у тому числі якщо, на думку Виконавця, вони не відповідають Договору.

14. Прикінцеві положення.

14.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки та претензії будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів.

14.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстровано та діє згідно із законодавством України, місце проживання якого також зареєстроване в Україні.

14.3. Місцем вчинення цієї угоди та місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце проживання Виконавця.

14.4. Акцептуючи цю Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з цим Договором, розглядатимуться відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки перебувають у винятковій компетенції судів України.

14.5. Заголовки, що використовуються у статтях та пунктах цієї Оферти, використовуються лише для посилань та зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення та зміст умов цієї Оферти або її будь-якої частини.

14.6. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

14.7. У всіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

15. Реквізити Виконавця.

Виконавець: Фізична особа-підприємець Мамитько Віталій Андрійович

ІПН: 3125515380

Контактний телефон: +38 (095) 532-27-30

12/02/2022

Наші переваги

Як давно ми працюємо

Працюємо
з 2006 року

Скільки в нас було клієнтів

Клієнтів
більше 6000

Результативність нашої роботи

Результат
більше 96%

Лікування гіпнозом ми проводимо в наступних напрямках:

Записатись
Перейти в чат Viber Перейти в чат Telegram Перейти в чат WhatsApp +380955322730

Телефонуйте нам:
пн – пт з 09:00 до 22:30
сб з 10:00 до 22:30


Адреса:
м. Київ, пров. Госпітальний, 1А

Карта проїзду в центр гіпнозу та психотерапії

На нашому сайті ви можете оплатити картою Visa або MasterCard з будь-якої точки світу, доступна Оплата частинами від Приват Банку

MasterCard

mastercard

Visa
MasterCard

Оплата частинами

© 2006–2022
Гіпноз. Гіпноз Київ. Лікування гіпнозом.
Центр гіпнозу та психотерапії.

Всі права захищені.